BROKERSKE USLUGE

AKCIJE

BDD TANDEM FINANCIAL a.d. nudi svojim klijentima sledeće usluge vezane za promet akcija:

 • prijem i realizaciju kupoprodajnih naloga
 • savetodavne usluge kod investiranja i vođenja portfelja akcija
 • konsalting i sprovođenje kompletnog postupka registracije emisija akcija pri Komisiji za hartije od vrednosti
 • uključenje na listing akcija na Beogradskoj berzi
 • organizovanje, izradu i realizaciju javne ponude za preuzimanje akcija

DRŽAVNI ZAPISI RS

BDD TANDEM FINANCIAL a.d. omogućava svojim klijentima da investiraju raspoloživi kapital u Državne zapise Republike Srbije koji se emituju na rok od 3, 6 ili 12 meseci. Investirajući u ovu vrstu hartija od vrednosti moguće je ostvariti prilično visoke stope prinosa.

Postupak trgovanja odvija se na periodičnim aukcijama saglasno unapred određenom kalendaru trgovanja preko trgovačke platforme Trezora Minitsrastva finansija Republike Srbije.

Klijent koji želi da investira u državne zapise treba da uradi sledeće:

 • da zaključi Ugovor o posredovanju sa BDD TANDEM FINANCIAL a.d. i da pri tome brokeru ispostavi Nalog kupovine u kojem definiše diskontnu stopu na zapise sa kojom želi da konkuriše uz obavezan dokaz o obezbeđenju novčanih sredstava za kupovinu hartija od vrednosti.
 • nakon obavljene kupovine, klijentu se preknjižavaju kupljeni Državni zapisi na vlasnički račun hartija od vrednosti, koji mu je otvorio broker, u skladu sa zakonskim pravilima i rokovima saldiranja. Na dan dospeća zapisa, klijentu se isplaćuje pun nominalni iznos kupljenih državnih zapisa.

USLUGE KORPORATIVNOG AGENTA

BDD TANDEM FINANCIAL a.d. svojim klijentima pruža sve usluge korporativne agenture, koje su u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i Pravilnikom Centralnog registra za hartije od vrednosti. Te usluge mogu se podeliti u sledeće grupe osnovnih poslova:

Usaglašavanje knjige akcionara akcionarskog društva sa bazom podataka Centralnog registra HOV, što podrazumeva:

 • određivanje vrste i klase hartija od vrednosti kod Centralnog registra HOV, kroz dodeljivanje CFI koda i ISIN broja za sve do sada izdate emisije hartija od vrednosti;
 • otvaranje emisionog računa izdavaoca hartija od vrednosti kod Centralnog registra HOV;
 • registraciju svih emisija hartija od vre​dnosti u Centralnom registru HOV kroz usaglašavanje knjige akcionara;
 • asimilaciju različitih emisija hartija od vrednosti;

Korporativne radnje u vezi sa hartijama od vrednosti već registrovanim kod Centralnog registra HOV:

 • učestvovanje u procesu ažuriranja promena u evidenciji Centralnog registra HOV, kroz proces kliringa i saldiranja obaveza i potraživanja u hartijama od vrednosti i novcu, nastalih na osnovu zaključenih poslova;
 • izdavanje i dostavljanje izvoda iz stanja u knjizi akcionara za potrebe izdavaoca;
 • učestvovanje u postupku isplate dividende kroz upućivanje naloga Centralnom registru HOV za isplatu dividende u hartijama od vrednosti i novcu kao i isplatu kupona i glavnice obveznica;
 • kontaktiranje Komisije za hartije od vrednosti, Centralnog registra HOV i Beogradske berze povodim svih pitanja i radnji vezanih za hartije od vrednosti izdavaoca;
 • korporativne usluge kod obaveštavanja akcionara o održavanju Skupštine akcionara, pozivu za davanje zastupničke izjave i dr;
 • priprema i sprovođenje Ponude za sticanje sopstvenih akcija pro-rata;
 • korporativne usluge u vezi sa homogenizacijom akcija;

Korporativne usluge u oblasti berzanskog poslovanja:

 • podnošenje zahteva za listing i kotaciju, odnosno podnošenje zahteva za uključenje na vanberzansko trgovanje na Beogradskoj berzi,
 • izrada i ažuriranje Prospekta za organizovanje trgovanja akcijama,
 • izrada i ažuriranje Informatora za organizovanje berzanskog trgovanja,
 • izrada i prikupljanje prateće dokumentacije potrebne za uključenje hartija od vrednosti na vanberzansko tržište Beogradske berze,
 • ostale radnje vezane za poslove Izdavaoca hartija od vrednosti sa Beogradskom berzom,
 • asistencija kod izrade Godišnjeg izveštaja o poslovanju, Izvoda iz finansijskih izveštaja, Izjava o šestomesečnom planu poslovanja, Izveštaja o bitnim događajima, kao i dostavljanje navedenih dokumenata Beogradskoj berzi