KRATAK ISTORIJAT
PREDUZEĆA

Osnovani smo avgusta 2001. godine. Sa promenom strukture osnivača, koja se odigrala 2003. godine, došlo je do preseljenja sedišta firme u Novi Sad.

Drugi, još važniji razlog izmeštanja sedišta u Novi Sad, ležao je u pravovremenoj odluci vlasnika da se iskoriste poslovne prilike koje je sa sobom nosio plimski talas privatizacije, koji je u to vreme najdalje bio odmakao upravo na području Vojvodine.  

Osnivanjem Centralnog registara za hartije od vrednosti 2004. godine, čiji smo član od samog nastanka, širom su se otvorila vrata za implementaciju savremenog sistema elektronskog poslovanja. Time su, uz prijem kvalitetnog i visokostručnog kadra, stvoreni temelji za proširenje standardnih usluga posredovanja u trgovanju hartijama od vrednosti sa uslugama korporativne agenture, ali i mnogim drugim, kao što su: investicioni konsalting, savetovanje u vezi sa privatizacijom, izrada tehničkih i fundamentalnih analiza i slično.