OPŠTA PITANJA

Šta je javni tender?

Javni tender je metod prodaje kapitala prikupljanjem ponuda od potencijalnih kupaca javnim oglašavanjem u skladu sa Zakonom o privatizaciji. Javno nadmetanje se primenjuje kada preduzeće ispuni sledeće uslove:
1. veličina (veliko preduzeće)
2. strateška važnost
3. interesovanje kupaca

Na vrh strane

Koje su faze u pripremi tendera?

Tender se sprovodi u tri faze:
1. selekcija savetnika i formiranje Tenderske komisije
2. priprema tenderske dokumentacije
3. priprema se javni poziv i prikupljaju ponude

Na vrh strane

Koji su kriterijumi za rangiranje na tenderu?

- kontinuitet poslovanja preduzeća
- investiranje u preduzeće
- socijani program
- zaštita čovekove okoline
- ponuđena cena kapitala odnosno imovine preduzeća

Na vrh strane