OPŠTA PITANJA

Šta je ponuda za preuzimanje akcija?

Ponuda za preuzimanje akcija je postupak u kom jedno lice, zajedno sa licima koja sa njim zajednički deluju, stiče 25% ili više akcija sa pravom glasa ciljnog društva, koji se sprovodi na osnovu rešenja o odobrenju upućivanja ponude za preuzimanje akcija Komisije za hartije od vrednosti.

Prilikom sprovođenja postupka ponude za preuzimanje, ponuđač je u obavezi da svim akcionarima ciljnog društva, vlasnicima akcija na koje se ponuda za preuzimanje odnosi, dostavi tekst ponude za preuzimanje akcija, koji sadrži informcije o akcijama koje su predmet ponude, ciljnom društvu, sopstvene identifikacione podatke (i podatke o svom poslovanju ukoliko je ponuđač pravno lice), kao i svoje ciljeve i namere u vezi sa ciljnim društvom, cenu koju nudi po akciji i rok važenja ponude za preuzimanje, kao i da tekst ponude za preuzimanje objavi u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji cele Republike.

Vlasnici akcija koje su predmet ponude za preuzimanje prihvataju ponudu ispostavljanjem naloga za deponovanje članu Centralnog registra kod kog se vodi njihov vlasnički račun hartija od vrednosti. Pravo da odustanu od prihvaćene ponude za preuzimanje, akcionari ciljnog društva ostvaruju ispostavljanjem naloga za povlačenje akcija sa računa deponovanih hartija od vrednosti članu Centralnog registra preko kog su prihvatili ponudu.

Ukoliko je ponuda za preuzimanje uspešna, saldiranje zaključenih transakcija se vrši trećeg radnog dana od dana zatvaranja ponude za preuzimanje, kada se vrši prenos akcija na vlasnički račun ponuđača i prenos novčanih sredstava na namenske račune za prodaju akcija prodavaca akcija.

Na vrh strane

Šta je prospekt preduzeća?

Prospekt preduzeća daje osnovne informacije o preduzeću čije akcije su izložene javnoj prodaji, putem kog potencijalni investitor ili prodavac može da sagleda bazične performanse preduzeća i donese informisanu odluku.

Na vrh strane

Firma ne želi Berzi da dostavi Prospekt. Kako ja mogu u tom slučaju da trgujem svojim akcijama?

Prema novom Zakonu o tržištu hartija od vrednosti postoji obaveza svakog akcionarskog društva da dostavlja potrebne izveštaje, između ostalog i, Berzi, ali je Pravilima Berze propisano da Firma mora da donese Odluku o iznošenju svojih akcija na slobodno berzansko tržište, podnese Zahtev za sprovođenje te procedure i da sklopi Ugovor o uključivanju hartija na listing beogradke berze ili na slobodno berzansko tržište, tako da je, i dalje, sve u rukama menadžmenta Firme. Vi kao akcionar možete svoje pravo ostvariti na Skupštini akcionara, tako što ćete obavezati rukovodstvo da donese potrebnu Odluku i formira i dostavi Berzi Zahtev i Prospekt u određenom vremenskom periodu. Pošto ste, verovatno, akcionar sa malim procentom učešća u glasanju, potrebno je da se udružite sa ostalim akcionarima, kako bi ste dostigli visinu glasova koja može imati uticaja na Skupštini. Najefikasnije rešenje ovog problema bilo bi kada bi Berza izmenila svoj Pravilnik koji bi omogućio akcionarima da iznesu svoje akcije na Berzu bez saglasnosti menadžmenta firme. Do tada, nažalost, nemate velikih mogućnosti da utičete na iznošenje akcija na Berzu.

Na vrh strane

Čuo sam da neko otkupljuje akcije po duplo većoj ceni od akcionara moje firme tako što im odmah daje novac, a oni potpišu neke papire. Da li je to moguće i da li je mene prevario broker kome sam dao nalog za prodaju akcija po ceni koja je trenutno aktuelna na Berzi?

Prema Zakonu, trgovina akcijama stečenim po nekom od zakona koji uređuju privatizaciju, obavlja se na Beogradskoj berzi. U tom slučaju, Vi možete Vaše akcije ponuditi na prodaju isključivo preko berzanskog posrednika – brokera koji je ovlašćen za trgovanje akcijama na Berzi, tako da Vas broker nije prevario, nego Vas je uputio da ponudite akcije na prodaju na jedini legalan način. Ukoliko se stvarno dešava da neko otkupljuje akcije direktno od akcionara, obično je to kupovina glasova u Skupštini akcionara pa je i deo dokumentacije koju takav “kupac” nudi na potpis ovlašćenje za glasanje u Skupštini akcionara.

Na vrh strane

Kako da znam da li imam dovoljno glasova da učestvujem na Skupštini akcionara?

Minimalni broj glasova koji mora imati akcionar ili lice ovlašćeno od strane akcionara je definisan Statutom Firme. Dakle, potrebno je da kontaktirate Firmu i znaćete da li imate ili nemate dovoljan broj glasova za učešće na Skupštini akcionara.

Na vrh strane

Da li akcionarsko društvo mora da mi isplati dividendu jer posedujem akcije?

Odluka o isplati dividende donosi se na Skupštini akcionara. Postoje sledeći slučajevi:
1. dividenda se ne isplaćuje ukoliko je preduzeće u protekloj godini poslovalo sa gubitkom
2. ako je preduzeće u protekloj godini poslovalo sa dobitkom, ono može:
a) svojim akcionarima isplatiti dividendu
b) reinvestirati dobit. Ukoliko reinvestira dobit (dokapitalizacija), preduzeće uvećava svoj osnovni kapital, emituje akcije i poziva postojeće akcionare da podignu nove akcije.
c) novčana sredstva da prebaci u neraspoređenu dobit

Na vrh strane