OSNOVNI BERZANSKI POJMOVI

AKCIJA – hartija od vrednosti koja predstavlja udeo vlasnika akcije u akcionarskom kapitalu preduzeća

AUKCIJA – metod privatizacije preduzeća putem javnog nadmetanja potencijalnih kupaca

BERZA – mesto na kojem se trguje hartijama od vrednosti po unapred utvđenim pravilima trgovanja

BERZANSKI POSREDNIK – pravno lice čiju osnovnu delatnost predstavlja trgovanje hartijama od vrednosti na organizovanom finansijskom tržištu (berzi)

BROKER – posrednik u trgovanju hartijama od vrednosti koji istupa u svoje ime, a za račun klijenta (komisionar) ili u ime i za račun klijenta (zastupnik). Za svoje usluge broker naplaćuje proviziju

BROKERSKA KUĆA – preduzeće čija je isključiva delatnost poslovanje sa hartijama od vrednosti (u skladu sa Zakonom o hartijama od vrednosti)

CENTRALNI REGISTAR – jedinstveni registar svih hartija od vrednosti izdatih u našoj zemlji. Obavlja poslove kliringa i saldiranja nakon obavljenih kupovina ili prodaja hartija od vrednosti

CFI KOD – oznaka koja bliže opisuje vrstu hartije od vrednosti i prava koja ona nosi

DILER – trgovac hartijama od vrednosti koji istupa u svoje ime i za svoj račun (principal)

DIVIDENDA – deo godišnje dobiti akcionarskog društva, koji akcionar dobija srazmerno učešću u akcijskom kapitalu akcionarskog društva

EMITENT – pravno lice koje izdaje (emituje) hartije od vrednosti čijom prodajom prikuplja nedostajuća novčana sredstva

HARTIJE OD VREDNOSTI –pisani dokumenti ili isprave koje sadrže u sebi određeno imovinsko pravo koje se može koristiti samo pod uslovom njihovog zakonskog vlasništva. Razlikuju se vlasničke i dužničke hartije od vrednosti

HOMOGENIZACIJA – pretvaranje svih akcija iste vrste i iste klase u druge u smislu izjednačavanja različitih nominalnih vrednosti akcija

INVESTITOR – svaki kupac hartija od vrednosti (pravna i fizička lica)

ISIN BROJ – jedinstvena registraciona oznaka emisije hartija od vrednosti koja se dodeljuje na osnovu međunarodnih standarda

KLIRING – utvrđivanje uzajamnih potraživanja i obaveza između učesnika na tržištu po osnovu zaključenih poslova sa hartijama od vrednosti izraženo u novcu i hartijama od vrednosti

KONTINUIRANO TRGOVANJE – trgovanje kod koga se, u toku dana, hartije od vrednosti iste firme mogu realizovati po različitim cenama

OBRAČUNSKA VREDNOST AKCIJE – vrednost akcije koja se izračunava iz bilansa preduzeća i kao takva predstavlja početnu cenu akcije na berzanskom trgovanju
NALOG PO LIMIT CENI – nalog ispostavljen od strane klijenta koji sadrži upisanu cenu. Ako je u pitanju nalog prodaje, broker će nalog realizovati po ceni koje je jednaka ili viša od cene upisane na nalogu. Ako je u pitanju nalog kupovine, nalog će biti izvršen po ceni koje je jednaka ili manja od upisane cene

NALOG PO TRŽIŠNOJ CENI – nalog bez upisane cene koji znači da klijent unapred prihvata bilo koju cenu koja se ostvari prilikom izvršenja naloga. Nalozi sa tržišnom cenom imaju prednost pri realizaciji na berzi, ali postoji rizik u pogledu cene po kojoj će nalog biti realizovan

NAMENSKI RAČUN U BANCI – posebna vrsta novčanog računa koju klijent otvara u poslovnoj banci u svrhu kupovine ili prodaje hartija od vrednosti

NOMINALNA VREDNOST AKCIJE – vrednost koju akcija ima u momentu izdavanja; upisana je na samoj akciji ili na potvrdi o vlasništvu nad akcijama

NOMINALNA VREDNOST OBVEZNICE – Vrednost koja će biti isplaćena vlaniku obveznice na dan dospeća

OBVEZNICA – dužnička hartija od vrednosti koja vlasniku garantuje isplatu pune nominalne vrednosti o roku dospeća

PONUDA ZA PREUZIMANJE – postupak u kom jedno lice, zajedno sa licima koja sa njim zajednički deluju, stiče 25% ili više akcija sa pravom glasa ciljnog društva

PRAVA AKCIONARA
- pravo glasa u Skupštini akcionara
- pravo na dividendu (udeo u dobiti preduzeća)
- pravo preče kupovine u novoj emisija akcija
- pravo na udeo u imovini po likvidaciji preduzeća
- pravo na uvid u podatke o poslovanju prduzeća

PREOVLAĐUJUĆA CENA – cena po kojoj se ostvaruje najveći promet akcija, meren brojem akcija

PRIMARNO TRŽIŠTE – prva prodaja emitovanih hartija od vrednosti

PRIVATIZACIJA – postupak u kome se prodaje do 70% društvenog i državnog kapitala preduzeća

PROSPEKT – dokument koji sadrži sažete bilansne podatke o poslovanju preduzeća u prethodne 3 godine, podatke o delatnosti, imovini, položaju na tržištu, poslovnom rezultatu, mišljenje ovlašćenog revizora, podatke o emisijama akcija, akcionarima, nominalnoj i knjigovodstvenoj vrednosti akcija

SALDIRANJE – izvršenje obaveza između učesnika na tržištu prenosom hartija od vrednosti i novčanih sredstava po osnovu zaključenih poslova sa hartijama od vrednosti

SEKUNDARNO TRŽIŠTE – svaka naredna prodaja hartije od vrednosti (preprodaja), posle primarne trgovine

TENDER – metod prodaje društvenog (državnog) kapitala, prikupljanjem pismenih ponuda potencijalnih kupaca

TRŽIŠNA CENA HARTIJA OD VREDNOSTI – cena po kojoj se određenom hartijom od vrednosti (akcijom ili obveznicom) trguje na tržištu. Njena visina zavisi isključivo od ponude i tražnje

VLASNIČKI RAČUN HARTIJA OD VREDNOSTI – račun koji vlasniku hartija od vrednosti otvara i vodi njegov broker kod Centralnog registra i na kojem su evidentirane sve hartije od vrednosti koje jedno lice poseduje

ZONA FLUKTUACIJE – raspon cena u okviru kojih je dozvoljeno zaključivanje transakcija na berzanskom sastanku