OPŠTA PITANJA

Kako se postaje učesnik na javnoj aukciji?

Da bi zainteresovano lice postalo učesnik na aukciji, potrebno je da:

- Kupi aukcijsku dokumentaciju
- Potpiše nacrt Ugovora o prodaji i Ugovor o čuvanju poverljivih podataka
- Uplati depozit

Dostavi prijavu za učešće na aukciji

Na vrh strane

Moja firma je prodata na aukciji. Kako mogu da dobijem besplatne akcije?

Prema Zakonu o privatizaciji iz 2001 godine po kome je 70% Vaše firme prodato putem javne aukcije, definisana je i obaveza da se 30% akcija društvenog (državnog) kapitala deli besplatno bivšim i sadašnjim radnicima srazmerno stažu ostvarenom u toj firmi. Procedura je sledeća:
- U jednom od dnevnih listova firma objavljuje Poziv za upis besplatnih akcija u kome je tačno definisan rok za podnošenje prijava za upis (upisnica), način i mesto podnošenja prijava, kao i broj akcija, nominalna vrednost jedne akcije i uslovi koje upisnik mora da ispuni da bi njegova prijava bila prihvaćena.
- Nakon prijema upisnica svih zainteresovanih za besplatne akcije, vrši se sabiranje broja akcija iz upisnica i upoređuje sa raspoloživim brojem akcija za podelu. Ukoliko je željeni broj akcija veći od raspoloživog, vrši se redukcija – umanjenje prava svih upisnika srazmerno stažu sve do raspoloživog broja akcija.
- Obaveštavaju se svi upisnici o broju akcija koje će dobiti besplatno i pozivaju se na potpisivanje ugovora o sticanju besplatnih akcija.
- Nakon potpisa ugovora, vrši se upis vlasništva nad akcijama u Centralnom registru i izdaju se potvrde o vlasništvu nad akcijama svim akcionarima. Uslov da dobijete besplatne akcije je, pored toga da ste radili ili još uvek radite u navedenoj firmi, i to da niste dobili do sada besplatne akcije po Zakonu o svojinskoj transformaciji koji je prethodio ovom zakonu u bilo kojoj drugoj firmi.

Na vrh strane