OPŠTA PITANJA

Šta su akcije?

Akcije su vlasničke hartije od vrednosti koje predstavljaju deo osnovnog kapitala akcionarskog društva i obezbeđuju svom vlasniku proporcionalni udeo u vlasništvu preduzeća.

Odgovornost vlasnika akcija za imovinu i dugove akcionarskog društva ograničena je samo do iznosa vrednosti njegovih akcija.

Odgovornost vlasnika akcija za imovinu i dugove akcionarskog društva ograničena je samo do iznosa vrednosti njegovih akcija.
- Pravo na potvrdu o vlasništvu (pravo na upis u registar vlasnika);
- Pravo glasa kod izbora uprave preduzeća i kod drugih najvažnijih poslovnih odluka;
- Pravo na dividendu, odnosno određenu nadoknadu koja predstavlja udeo u dobiti preduzeća;
- Pravo na udeo u novoj emisiji akcija pod određenim uslovima;
- Pravo na prenos vlasništva
- Pravo na likvidacioni ostatak, odnosno udeo u imovini po likvidaciji preduzeća;
- Pravo na uvid u podatke o poslovanju preduzeća

Akcije mogu biti obične i prioritetne (povlašćene). Obične imaju pravo glasa prilikom odlučivanja o poslovanju preduzeća, dok povlašćene nemaju pravo glasa, ali imaju prioritet prilikom isplata dividendi. Dividenda može biti isplaćena u obliku gotovine, u imovini i u novim deonicama.

Razlika između akcija i npr. obveznica je u tome što su obveznice dužničke hartije od vrednosti, i sa sobom nose obavezu izdavaoca da investitoru vrati pozajmljena sredstva, dok sredstva uložena u akcije sadrže rizik da ne budu vraćena, ukoliko na primer dođe do likvidacije preduzeća. Sa druge strane, akcije pružaju i veću mogućnost ostvarivanja dobiti na uložena sredstva, bilo po osnovu porasta cene akcija bilo po osnovu dividende koja se distribuira akcionarima ukoliko preduzeće ostvari pozitivan finansijski rezultat.

Na vrh strane

Šta je dividenda?

Dividenda je deo godišnje dobiti akcionarskog društva, koji akcionar dobija srazmerno učešću u akcijskom kapitalu akcionarskog društva.

Na vrh strane

Koje vrste akcija postoje?

Akcije sa pravom glasa - Jedno od osnovnih prava koje vlasnici akcija imaju jeste pravo glasa na skupštini akcionara. Veliki broj odluka koje su od značaja za poslovanje preduzeća donose se na skupštini akcionara, što je uglavnom propisano statutom preduzeća. Najčešća situacija je da jedna akcija donosi jedan glas na skupštini akcionara, ali nije retkost da, u zavisnosti od statuta i vlasničke strukture preduzeća, jedan glas bude predstavljen većim brojem akcija.

Prioritetne akcije - Ono po čemu se prepoznaju prioritetne akcije jeste da sa sobom ne nose pravo glasa na skupštini akcionara. Kao i obične akcije, one predstavljaju deo kapitala preduzeća, ali ne pružaju mogućnost učešća u donošenju odluka koje su u nadležnosti skupštine akcionara. Preduzeća prioritetne akcije obično emituju kada žele da obezbede dodatna sredstva za finansiranje proizvodnje, ali nisu spremni da obezbede drugim akcionarima da učešće u odlučivanju. Sa druge strane, da bi se investitori motivisali da ulažu u prioritetne akcije i bez prava na upravljanje, ove akcije imaju prioritet prilikom isplate dividende i eventualno likvidacionog ostatka, kao i ponekad, fiksni, garantovani iznos dividende.

Konvertibilne akcije - Iako se konvertibline akcije još uvek ne koriste na domaćem tržištu kapitala, one predstavljaju još jedan od poznatih oblika finansiranja preduzeća. Naziv su dobile po činjenici da se po odluci investitora mogu konvertovati u obične akcije koje sadrže pravo na upravljanje, dividendu i likvidacioni ostatak. Konvertibilne akcije imaju veću sigurnost investitoru, kao i višu dividendu, ali slično preferencijalnim ne omogućavaju upravljanje. Cena konvertibilnih akcija obično je nešto viša od cene običnih akcija istog preduzeća i ima sličan trend proimene.

Na vrh strane

Koje sve cene (vrednosti) akcija postoje?

Nominalna cena - ovo je cena za koju emitent smatra da je realna vrednost tokom emisije.

Obračunska cena (Korigovana knjigovodstvena vrednost) - izračunava se tako što se ukupna aktiva umanji za iznos gubitka iznad visine kapitala i za iznos obaveza i dugoročnih rezervisanja i podeli sa brojem emitovanih akcija.

Tržišna cena - formira se na berzanskom trgovanju uparivanjem ponude i tražnje.

Na vrh strane

Šta je kurs akcije i kursna lista?

Kurs akcije je cena akcije postignuta u trgovanju, a lista koja objavljuje cene akcija svih preduzeća kojima se trguje na berzi naziva se kursna lista.

Na vrh strane

Šta je emisija akcija?

Akcije su nastale kada se pojavila potreba preduzeća za dodatnim kapitalom. Nije redak slučaj da nekoliko preduzetnika osnuje preduzeće, a da se sa razvojem poslovanja ukaže potreba za dodatnim kapitalom. Trenutak kada preduzeće odluči da emituje akcije koje će se kotirati na berzi naziva se "otvaranje preduzeća" i to znači da će od tog momenta preduzeće raspolagati većim kapitalom, ali da će istovremeno veći broj novih vlasnika imati prava koja sa sobom nosi vlasnički kapital iz akcija. Akcije preduzeća iz postupaka privatizacije koje se kotiraju na Beogradskoj berzi, specifične su po načinu nastanka, i ne uklapaju se u navedeni opis nastanka akcijskog kapitala, ali je pitanje trenutka kada će se najkvalitetnija domaća preduzeća odlučiti da posegnu i za ovim najpopularnijim oblikom finansiranja poslovanja.

Na vrh strane

Na koji način možete da se informišete o akcijama?

Informacije koje su bitne prilikom donošenja odluke o kupovini/prodaji akcija preduzeća, njihovoj ceni i uopšte o novostima u preduzeću možete dobiti posredstvom web site-a Tandem Financial (www.tandemfin.com) kao i web site-a Beogradske berze (www.belex.rs), medija i vašeg brokera.

Na vrh strane

Kako mogu da saznam kako posluje firma čije akcije posedujem?

Firme sa čijim se akcijama trguje na Beogradskoj berzi objavljuju na sajtu Berze (www.belex.rs) svoj prospekt koji sadrži i rezultate poslovanja. Kada nadjete firmu koja vas zanima, klikom na njen naziv, otvarate prospekt u kome možete naći bilans stanja, bilans uspeha, podaci o dividendama, gubitku, mišljenje revizora, strukturu vlasništva i dr.

Na vrh strane