Profil kompanije

Mi smo BDD TANDEM FINANCIAL a.d., brokersko-dilersko društvo iz Novog Sada. Aktivni smo učesnik u trgovanju hartijama od vrednosti preko Beogradske berze. Pored toga, aktivni smo i na planu pružanja usluga korporativnog agenta, investicionog i finansijskog konsaltinga, savetovanja u vezi sa privatizacijom, merdžerima i akvizicijama, kao i u mnogim drugim aktivnostima na tržištu hartija od vrednosti.

U cilju kvalitetne realizacije zahteva naših klijenata uspostavili smo efikasnu saradnja sa nadležnim institucijama koje regulišu tržište hartija od vrednosti: Beogradskom Berzom, Komisijom za hartije od vrednosti, Centralnim registrom za hartije od vrednosti, Agencijom za privatizaciju, Akcijskim fondom i ostalim institucijama od suštinskog značaja za funkcionisanje i organizaciju domaćeg finansijskog tržišta.

Polazeći od zahteva klijenata za dodatnim informacijama vezanim za regulativu poslovanja privrednih subjekata, kao i za specifičnosti tržišta hartija od vrednosti, mi udružujemo i koordiniramo rad vrhunskih stručnjaka iz područja prava, finansija i marketinga, naravno uz strogo pridržavanje Zakona o tržištu hartija od vrednosti i ostalih finansijskih instrumenata.  

Stručni kadrovi, savremena tehnologija, efikasna mreža spoljnih saradnika i maksimalna posvećenost etičkim kodeksima garancija su vrhunskog kvaliteta usluga koje pružamo našim klijentima!

ORGANIZACIJA

Naš stručni tim čine:

Direktor:
Vladimir Ignjatov, dipl. oecc.

Sektor trgovine hartijama od vrednosti:
Nebojša Vučetić, ing. informatike – broker
Dragan Petković, dipl. oecc. – broker
Milena Vujčin, dipl. oecc.– broker

Interni kontrolor:
Marika Kapitanj, ekonomista – stručni saradnik

Osoba zaduženja za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranje terorizma:
Milena Vujčin, dipl. oecc.

NORMATIVNI AKTI

Saglasno članu 178. stav 1. Zakona o tržištu kapitala i članu 32. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti Brokersko-dilerskog društva, BDD TANDEM FINANCIAL a.d. Novi Sad objavljuje svoja normativna akta:

Pravila poslovanja BDD TANDEM FINANCIAL AD NOVI SAD
Pravilnik o tarifi BDD TANDEM FINANCIAL AD NOVI SAD
pravilnik o politikama izvršenja naloga
pravilnik o politikama upravljanja sukobom interesa
INFORMACIJE MALOM KLIJENTU
OSNOVNE INFORMACIJE O SISTEMU ZA ZAŠTITU MALOG INVESTITORA
statut bdd tandem financial ad novi sad